> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Aktualności

 
2017-08-02

GOPS informuje!

 

 

Stypendium szkolne

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018  PRZYJMOWANE BĘDĄ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W  DNIACH 1-15.09.2017 r. w godzinach 7:30 - 15:30 (pokój nr 3)

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

   Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA 2017 r.),

 

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 3).

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

 

Oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu

 

Sporządziła: Izabela Wiechowska

Opublikowała: Karolina Nalik


Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI