> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Aktualności

 
2017-02-24

Odpady komunalne - najczęściej zadawane pytania

1. Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie ?

Należy wpisać osoby faktycznie zamieszkujące w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą stale przebywających. A W kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

2. Co zrobić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np.: urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość ?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających poza granicami kraju ?

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższym, podczas roku akademickiego (szkolnego) nie ma konieczności uwzględniania takich osób w deklaracji. Jednakże na okres wakacji, kiedy te osoby wracają do domów rodzinnych, należy złożyć korektę deklaracji (w ciągu 14 dni od zmiany danych stanowiących podstawę do naliczania opłaty). Podobnie należy postąpić w przypadku osób powracających z zagranicy.

4. Robię zaprawy, mam kompostownik, nie piję napojów plastikowych w butelkach, mam piec kotłowy, w którym palę papier – w moim rozumieniu nie produkuje odpadów. Czy muszę składać deklarację za gospodarowanie odpadów, których nie mam ?

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych to cała gama różnych odpadów. To nie tylko odpady kuchenne ale też np.: odpady po kosmetykach, po chemii gospodarczej, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, budowlane, niebezpieczne w tym przeterminowane leki, baterie czy świetlówki. Odbiór wszystkich tych odpadów ujęto w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku gdy część odpadów komunalnych zostaje zagospodarowana we własnym zakresie jest to indywidualna kwestia właściciela nieruchomości. Wysokość stawki nie zmienia się mimo to, że część odpadów nie jest przekazywana do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację.

5. Co w sytuacji, gdy kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację ?

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

6. Gdzie znajdę deklarację ?

Deklaracje można pobrać ze strony www.gminabiskupiec.pl w zakładce - Dla mieszkańca → załatwianie spraw → do pobrania,  ale także można ją otrzymać w budynku urzędu w biurze nr.: 19 II piętro.

7. Na jaki czas składa się deklarację ?

Deklarację składa się na czas nieokreślony. Złożona deklaracja obowiązuje do czasu złożenia deklaracji korygującej, zmieniającej lub ustania obowiązku uiszczania opłaty. Zmianę danych w deklaracji należy złożyć m. in. w sytuacjach opisanych powyżej pod nr.: 2 lub/i 3.

8. Jak gmina sprawdzi, czy podaliśmy prawdziwe dane w deklaracji ?

W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ wzywa podatnika do wyjaśnienia powodu nie złożenia korekty deklaracji, jeżeli mieszkaniec nieruchomości co do której organ powziął wątpliwości w terminie 14 dni od wezwania nie pojawi się w w/w sprawie dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m. in. zeznania świadków jak i również wszelkie inne  dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gmina może tez uzyskać informacje od firmy wywożącej odpady – informacje o przepełnieniu pojemników również mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Efektem końcowym sytuacji opisanej powyżej jest decyzja Wójta Gminy Biskupiec, w której na podstawie dowodów zmienia się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zgodną ze stanem faktycznym.

9. Czy pracownicy firmy odbierającej od nas odpady mają prawo sprawdzać zawartość naszych pojemników czy też worków ?

Od momentu, gdy firma odbierze worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością a ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód by firma, z którą gmina podpisała umowę sprawdziła ich zawartość. Sprawdzając zawartość worków czy pojemników gmina (za pośrednictwem firmy) może pokazać nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nie tylko uczymy się prawidłowych nawyków lecz także uda się nam wyłapać tych, którzy nie stosują się do zasad selektywnej zbiórki. Warto również pamiętać, że gmina nie tylko za pośrednictwem firmy odbierającej odpady może kontrolować sposób gromadzenia odpadów przez podatnika. Wójt Gminy Biskupiec może upoważnić oraz oddelegować do tego celu pracownika Urzędu gminy i zlecić wyrywkową kontrolę nieruchomości pod tym kontem. Wyżej wymieniona kontrola odbywać się może na terenie posesji, z niej sporządzone są protokoły a w nich wnioski z kontroli oraz pouczenia w razie wykrycia nieprawidłowości w sposobie gromadzenia opadów.

10. Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne ?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

11. Gdzie mogę oddać stary telewizor, pralkę lodówkę lub szafę ?

Odpady z gospodarstwa domowego, tj.: AGD/RTV oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest on zlokalizowany na terenie gminy. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK będzie opublikowana na stronie internetowej informacja po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady z terenu Gminy Biskupiec.

12. Czy przywiezienie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie odpłatne ?

Nie, odpady należy dostarczyć do punktu we własnym zakresie, a na miejscu obierane będą od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

13. Na co zostają przeznaczone opłaty, które trafiają do gmin ?

Pieniądze zebrane z opłat za odpady komunalne mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługę administracyjną tego systemu.

14. Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie płacił za odpady ?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej i nie przekroczyła ona dziesięciokrotności kosztów upomnienia (tj. 11,60 zł) Wójt Gminy Biskupiec określi w informacji (bez dodatkowych kosztów) wysokość zaległości, która zostanie dostarczona podatnikowi w sposób zwyczajowo przyjęty. Natomiast w sytuacji, gdy pomimo skutecznego dostarczenia korespondencji opłata nie zostanie uregulowana i przekroczy kwotę 116,00 zł Wójt Gminy Biskupiec stosując się do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. – Ordynacja podatkowa korzysta z nadanego mu uprawnienia jako organowi egzekucyjnemu do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji nieruchomości w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Posiadam na terenie Gminy Biskupiec domek letniskowy, dlaczego muszę opłacać ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, kiedy na terenie działki wypoczynkowej przebywam 3 m-ce w roku ?

Obowiązek nałożenia przez gminy na właścicieli domków letniskowych opłaty ryczałtowej wynika wprost z zapisu w rozdziale 3 a art. 6 j pkt. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. która mówi: „w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie prze część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

16. Czy deklarację na domek letniskowy musze składać co roku by odnawiać obowiązek ?

Nie. Deklarację składamy jednorazowo i obowiązuje bezterminowo, chyba, że następuje zmiana w postaci zbycia domku i/lub zmiany sposobu gromadzenia odpadów co ma znaczący wpływ na prawidłowy przebieg naliczania opłaty.

17. Czy musze składać deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na domek letniskowy kiedy to odpady wywożę ze sobą do swojego miejsca zamieszkania bo tam wnoszę opłatę za gospodarowanie.

Tak, ponieważ pomimo obowiązku wypływającego z wyżej opisanego punktu 15 dodatkowo mając na uwadze zasadę bliskości o której jest w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Natomiast przewóz czy transport odpadów wg. ustawy o transporcie odpadów z dnia 14 grudnia 2012r. bez uzyskania niezbędnego do tego celu zezwolenia podlega karze administracyjnej w wysokości od 2 000,00 do 10 000,00 zł.

Sporządziła: Paulina Bartnicka

Daniel Zdanowski


Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI