> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Ochrona Praw Mieszkańców

 

 

Ochrona praw mieszkańców – poradnik klienta Urzędu Gminy

1. Podstawowe prawa obywatela w urzędzie

Prawo uzyskiwania informacji

Obywatel ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Podstawa prawna: art. 9 kpa

Prawo udziału w postępowaniu

Obywatel, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Urząd musi wówczas w dokumentach sprawy zamieścić informację o przyczynie, dla której obywatel pozbawiony był prawa uczestniczenia w postępowaniu.

Podstawa prawna: art. 10 kpa

Inicjatywa osoby zainteresowanej

Obywatel ma prawo podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej. Działania takie są korzystne dla jego interesów, ponieważ sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu, ma on możliwość wyjaśnienia okoliczności, które podlegają ocenie urzędnika w trakcie załatwiania sprawy. Powinien zatem – we własnym interesie – wykazywać inicjatywę, zwłaszcza w zakresie przedstawiania dowodów. Najbardziej pożądana z punktu widzenia obywatela jest sytuacja, gdy pomiędzy nim a urzędnikiem dochodzi do otwartej wymiany poglądów, zbliżonej do zwykłego dialogu. W sprawach skomplikowanych może to być jedyny sposób uniknięcia długotrwałych procedur odwoławczych.

Przestrzeganie dobrych obyczajów

Zawsze należy pamiętać, że bezpośrednie kontakty, a zwłaszcza trudności z załatwieniem sprawy, mogą się łączyć z pewnym napięciem, którego nie należy rozładowywać na urzędniku. Przekroczenie zasad dobrego wychowania, posługiwanie się słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a wreszcie akt agresji fizycznej nie powinny mieć miejsca po żadnej ze stron. Funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej ochronie wynikającej z przepisów karnych. Można ponieść surową karę za znieważenie słowne lub uderzenie urzędnika. Z drugiej jednak strony, odpowiedzialność taka może być wyłączona, jeżeli określone zajście zostało przez tegoż urzędnika sprowokowane.

Podstawa prawna:

– art. 222 kodeksu karnego:

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

– art. 226 kodeksu karnego:

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Odwołania

Prawo składania odwołań do organu wyższego stopnia

Obywatel ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania się. W pouczeniu takim urząd określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Treść odwołania nie musi spełniać szczególnych wymogów. Zupełnie wystarczy, jeżeli wynika z niej, że obywatel jest niezadowolony z rozstrzygnięcia, jednak przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ wyższej instancji, w niektórych, bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których treści wynika, że mają być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.

Podstawa prawna: art. 127 i nast. kpa

Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego się – zakaz reformationis in peius

Należy zwrócić uwagę na wyraźny zakaz wydawania przez instancję odwoławczą decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Wniesienie odwołania nie powinno zatem pogorszyć sytuacji skarżącego.

Podstawa prawna: art. 139 kpa

Prawo zaskarżania do sądu administracyjnego

– Decyzje wydane przez organy administracji publicznej mogą podlegać zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

– Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – w sytuacji, gdy stronie nie przysługuje już żaden środek zaskarżania, taki jak: odwołanie, zażalenie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

– Środkiem odwoławczym od wyroków WSA jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Przy składaniu tej skargi obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że skarga kasacyjna musi być sporządzona wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego.

– Przy składaniu skarg do WSA oraz NSA należy opłacić wpis.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.).

3. Dane kontaktowe do sądów wyższej instancji i organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka

1)      Naczelny Sąd Administracyjny

Adres: Gabriela Boduena 3/5, 00-001 Warszawa

Telefon: 22 551 60 00

Strona internetowa: www.nsa.gov.pl

2)      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Adres: ul. Emilii Plater 110-562 Olsztyn

Telefon: 89 522-80-00

Strona internetowa: bip.olsztyn.wsa.gov.pl

3)      Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa

Telefon: 22 55 17 700

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Olsztynie:

W każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 11:30 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (wejście od ul. Partyzantów 64) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich, prowadzony przez przedstawicieli Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku.

4)      Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, France

Telefon: +33 3 88 17 23 13

Strona internetowa: www.ombudsman.europa.eu/pl

5)      Rzecznik Praw Dziecka

Adres: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

Telefon: 22 583 66 00

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

Z inicjatywy Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powołano Regionalnego Rzecznika Praw Dziecka TPD.

Dyżury Rzecznika Praw Dziecka TPD w Olsztynie:

wtorki w godz. 13:00-15:00

czwartki w godz. 11:00-13:00

tel. 89 526 95 49

6)      Fundacja Centrum Praw Kobiet

Adres: ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa

Telefon: 22 622-25-17, 22 652-01-17

Strona internetowa: www.cpk.org.pl

TELEFON ZAUFANIA: 22 621 35 37

TELEFON INTERWENCYJNY: 600 070 717

7)      Amnesty International – oddział w Polsce

Adres: pl. Lelewela 8, 01-624 Warszawa

Telefon: 22 827-60-00

Strona internetowa: www.amnesty.org.pl

8)      Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Adres: ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

Telefon: 22 556 44 40

Strona internetowa: www.hfhr.pl

9) Rzecznik Praw Pacjenta

www.bpp.gov.pl

Aleja Zjednoczenia 25 01-829 Warszawa

tel.: 22 865 40 45, 22 532 82 50, fax 22 833 08 86

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl, bezpłatna infolinia: 800 190 590

10) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

www.pomocprawna.org

ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków

tel. 12 633 72 23, fax 12 423 32 77, e-mail: biuro@pomocprawna.org

11) Fundacja Akademia Iuris

www.academiaiuris.pl

ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa

tel. 22 498 72 30, e-mail: biuro@academiaiuris.pl

12) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie: „Niebieska linia”

www.niebieskalinia.pl

Pogotowie udziela informacji i porad korespondencyjnie, telefonicznie i e-mailowo.

ul. Korotyńskiego, 02-121 Warszawa

tel. 22 668 70 00, email: poradnia@niebieskalinia.pl, w sprawach porad prawnych: prawnicy@niebieskalinia.pl

13) Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

www.ptpa.org.pl

ul. Gałczyńskiego 7/6, 00-362 Warszawa

tel.: +48 22 498 15 26, 22 224 55 51, fax 22 425 11 11

14) Rzecznicy konsumentów, www.uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pokój nr 14 (I piętro)

Telefon kontaktowy: tel. 56 472 42 25, faks 56 472 42 22

Godziny urzędowania: środa - godz. 11.15 - 15.15 czwartek - piątek - 7.15 - 15.15

 

Przypominamy, że na terenie Gminy Biskupiec działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci i weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Fakt, że nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej pozwoli na ujednolicenie zasad jej udzielania. Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu państwa co daje gwarancję stałego źródła finansowania. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych.

Darmowa pomoc prawna będzie udzielana w punktach, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
  • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
  • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Bezpłatna pomoc prawna w Gminie Biskupiec:

poniedziałek: 14:00-18:00

czwartek: 14:00-18:00

Porady odbywać się będą w Zespole Szkół w Bielicach

 

 

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic w Gminie Biskupiec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z póżn.zm.) Rada Gminy Biskupiec w dniu 27 kwietnia 2017 roku podjęła dwie uchwały w sprawie zmian nazw ulic w miejscowości Biskupiec, gm. Biskupiec. Uchwały po akceptacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 maja  2017 roku.

 

Zgodnie z w/w uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 25 maja 2017 roku.

 

Wykaz ulic, których nazwy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2017 roku zostały zmienione:

 

1. Hanki Sawickiej na Krótką w Biskupcu - Uchwała nr XXXIII/372/17 Rady Gminy w Biskupcu z dnia                           27 kwietnia lutego 2017 roku.

 

2. Osiedle 40-lecia PRL na Osiedle w Biskupcu - Uchwała nr XXXIII/373/17 Rady Gminy w Biskupcu z dnia              27 kwietnia 2017 roku. 

 

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

 

1. Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2016 podając nową nazwę ulicy – wniosek ZAP 3.

 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS w Iławie, ul. Wiejska 1, 14-202 Iława.

 

3. Dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, PZU– należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.

 

4. Instytucje podległe Urzędowi Gminy w Biskupcu (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Policja, ZDU-Komunalka Sp.        z o.o., KRUS, ENERGA, PGE, ELTRONIIK,Prokuratura Rejonowa, Szkoły, Przedszkola, jednostki organizacyjne: Rady Sołeckie ) naniosą zmiany „z urzędu”.

 

5. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

 

Informujemy również, iż Wójt Gminy Biskupiec wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic                     do instytucji takich jak: pogotowie, straż pożarna, policja, SP ZOZ, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ZUS w Iławie, KRUS w Nowym Mieście Lubawskim, a także Wydziały Urzędu Gminy w Biskupcu, Szkoły, Przedszkola, Rady Sołeckie, spółki gminne, zakład budżetowy, instytucje kultury. 

 

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

 

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

 

b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 758 z późn. zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

 

c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy - wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku zmiany nazwy ulicy regulują ustawa z 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz.128 z późn. zm.), a konkretnie jej art. 79b (w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz.978) w art. 18a. Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu

 

d) tabliczki z nową nazwą ulicy - właściciele nieruchomości zabudowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w każdej sytuacji poniosą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst: Dz. U.                z 2016r. poz. 1629 ze zm.)

 

e) oprócz kosztów związanych z koniecznością wymiany dowodów rejestracyjnych lub praw jazdy mieszkańcy ulicy mogą ponieść również koszty związane z wyrobieniem zdjęć do prawa jazdy (około 30 zł), zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

 

f) zmiana w księdze wieczystej - należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim - opłata 60 zł.

 

g) gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów.

 

h) jednocześnie Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne                          i kartograficzne (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian                                   w dokumentacji gminnej. 

 

 

===============================================================================
W związku z dokonanymi zmianami prosimy zarządców budynków usytuowanych przy w/w ulicach o zmianę nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

 

Urząd Gminy w Biskupcu

 

Daniel Zdanowski

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI