> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt
Do pobrania
 

Druki GOPS

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  [ pobierz ]
 • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  [ pobierz ]

Druki GZOS

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego [ pobierz ]
 • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej [ pobierz ]
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  [ pobierz ]
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  [ pobierz ]

Druki Urząd Gminy

 • Deklaracja na podatek leśny
  [ pobierz ]
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
  [ pobierz ]
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  [ pobierz ]
  • Załącznik do deklaracji DT-1
   [ pobierz ]
 • Deklaracja na podatek rolny
  [ pobierz ]
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego [ pobierz ]
 • Wniosek - ulga z tytułu nabycia gruntów [ pobierz ]
 • Wniosek - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego [ pobierz ]
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  [ pobierz ]
 • Wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie decyzji dot. nieruchomości
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  [pobierz]
 • Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (Rp7)
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. nieruchomości
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  [ pobierz ]
 • Wniosek o zezwolenie na ścięcie drzew
  [ pobierz ]
 • Zgłoszenie budowy
  [ pobierz ]
 • Wniosek o lokalizację urządzenia w drodze nie związanego z potrzebami drogowymi [ pobierz ]

Druki USC

 • Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  [ pobierz ]
 • Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie odpisu skróconego z aktu USC
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie odpisu zupełnego z aktu USC
  [ pobierz ]
 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  [ pobierz ]
 • Zgłoszenie pobytu stałego
  [ pobierz ]
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
  [ pobierz ]
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  [ pobierz ]
DEKLARACJE - ODPADY KOMUNALNE
 • Deklaracja dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
[ pobierz ]
 • Deklaracja dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
[ pobierz ]
Grzegorz Witkowski

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 48 564745057, fax: 48 564747952, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI