> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt
Do pobrania
 

Druki GOPS

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  [ pobierz ]
 • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  [ pobierz ]

Druki GZOS

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego [ pobierz ]
 • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej [ pobierz ]
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  [ pobierz ]
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  [ pobierz ]

Druki Urząd Gminy

Sprawy Podatkowe:

 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od os. fizycznych --> [ Pobierz ]
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości os. prawne --> [ Pobierz ]
 • Deklaracja na podatek leśny --> [ pobierz ]
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 --> [ pobierz ]
  • Załącznik do deklaracji DT-1 --> [ pobierz ]
 • Deklaracja na podatek rolny --> [ pobierz ]
 • Wniosek - ulga z tytułu nabycia gruntów --> [ pobierz ]
 • Wniosek - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego --> [ pobierz ]

Działalność Gospodarcza:

Budownictwo, Ochrona Śrowdowiska, Leśnictwo:

 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby:
  • wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby --> [ pobierz ]
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji --> [ pobierz ]
  • pełnomocnictwo --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności --> [ pobierz ]
 • Wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. nieruchomości --> [ pobierz ]
 • Wniosek o zezwolenie na ścięcie drzew --> [ pobierz ]
 • Wniosek o lokalizację urządzenia w drodze nie związanego z potrzebami drogowymi --> [ pobierz ]
 • Wniosek o decyzje o warunkach zabudowy --> [ pobierz ]
 • Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego --> [ pobierz ]
 • Wniosek rozgraniczenie --> [ pobierz ]
 • Wniosek o przekształcenie nieruchomości --> [ pobierz ]
 • Wniosek o podział nieruchomości --> [ pobierz ]
 • Wniosek o zatwierdzenie wstępnego podziału nieruchomości --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego --> [ pobierz ]
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości --> [ pobierz ]
 • Zasady nabywania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste --> [ pobierz ]
 • Zasady rozgraniczania nieruchomości --> [ pobierz ]

Zezwolenia alkoholowe:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu --> [pobierz]

Kadry:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (Rp7) --> [ pobierz ]

Druki USC, Meldunki, Dowody Osobiste:

 • Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych --> [ pobierz ]
 • Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL --> [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego --> [ pobierz ]
 • NOWY ! Wniosek o wydanie dowodu osobistego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie odpisu skróconego z aktu USC --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego --> [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie odpisu zupełnego z aktu USC --> [ pobierz ]
 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące --> [ pobierz ]
 • Zgłoszenie pobytu stałego --> [ pobierz ]
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące --> [ pobierz ]
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego --> [ pobierz ]
DEKLARACJE - ODPADY KOMUNALNE

Nowa deklaracja:

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  składana przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze gmin członków Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie --> [ pobierz ]
Łukasz Foj

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI