> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Współpraca 2016

 

Uchwała Nr XVII/172/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biskupiec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. 2015r. poz. 1515 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zmianami)

 

Rada Gminy Biskupiec uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się: „Program współpracy Gminy Biskupiec z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Biskupiec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                               Barbara Tęgowska

 

Program współpracy --> ZOBACZ

Daniel Zdanowski

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI